دانلود اپلیکیشن آتینو

Tag Archives: علامت های دیجیتال

تکنولوژی پیشرفته دیجیتال ساینیج به عنوان یک منبع معتبر و قوی بازاریابی تبدیل شده است. در عصر حاضر، کسب و کارها به دنبال تصرف ذهن و توجه افراد و نفوذ در تصمیم گیری خرید آن ها هستند.

با ورود رسانه های دیجیتال به حوزه تبلیغات، هزینه های اضافی چاپ و تکثیر حذف شد که این باعث کاهش مصرف کاغذ و کاهش قطع درختان و حفظ محیط زیست می شود. از طرف دیگر؛ تولید زباله های کاغذی نیز، به طور چشم گیر کاهش پیدا می کند.

  • 1
  • 2